News and Articles

ระบบ Disaster Recovery คืออะไร

ระบบ Disaster Recovery คืออะไร สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทขนาดเล็ก การที่ข้อมูลหายหรือระบบไม่พร้อมใช้งาน […]